บุคลากร

ผอ.พงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ

นายสุริ ยอดสง่า

นายสุพล หาญเสนา

นางพรพรรณ เหล่าฤทธิ์

นายสมคิด วงษ์จันทึก

นางวนิดา กงชัยภูมิ

นางสาวจิรนันทร์ เด่นศักดิ์

ชมชนเข้าร่วมกับโรงเรียน

ผอ.รายงานผลการดำเนินงาน

นักเรียนร่วมเดินขบวนกับชุมชน