ข้อมูลโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนท่าแกวิทยากร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผสาน

เทคโนโลยี นักเรียนมีความรู้คู่ความดีมีคุณธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ ( MISSION )

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างทั่วถึงโดยพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ตามศักยภาพ ตามความ ถนัดตามความสนใจ และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

2. นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม มาจัดการเรียนรู้ พร้อมกับพัฒนางานอาคาร

สถานที่ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรสถานศึกษา

3. จัดการบริหารโดยการกระจายอำนาจ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษา

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และเทคโนโลยี การจัดทำผลงานทาง

วิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้การพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

5. จัดการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี งานเกษตร ใช้ในการวิเคราะห์ ตลอดจนการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง

7.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี และกีฬา ตลอดจนสร้างเจตคติ

ที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ (GOAL)

นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ

เป็นเลิศด้านวิชาการสามารถอ่านออก เขียนได้ถูกต้อง รู้จักคิดวิเคราะห์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะเชิงการเกษตรและเทคโนโลยี รู้จักปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เป็นพลเมืองดีของชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง