บุคลากร

 
ผอ.พงษ์วชิรินทร์   จันทร์เทศ

นายสุริ   ยอดสง่า
นายสมคิด  วงษ์จันทึก
 
ผอ.รายงานผลการดำเนินงาน

 


นายสุพล    หาญเสนานางวนิดา   กงชัยภูมิ
  นักเรียนร่วมเดินขบวนกับชุมชน

 


นางพรพรรณ       เหล่าฤทธิ์นางสาวจิรนันทร์    เด่นศักดิ์

ชมชนเข้าร่วมกับโรงเรียน